cruce-neagra

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A CIMITIRULUI GRECO-CATOLIC MUNICIPIUL SATU MARE, STR. CIMITIRULUI, NR. 1 (GARĂ)

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art.1. Cimitirul este situat în Municipiul Satu Mare, Str. Cimitirului nr. 1 (lângă Gara CFR) și este proprietatea Parohiei Greco-Catolice “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Satu Mare.

Art.2. Administrarea și funcționarea cimitirului se face de către proprietarîn baza Legii Nr.102/2014, emisă de Parlamentul României, privind CIMITIRELE, CREMATORIILE UMANE ȘI SERVICIILE FINERARE, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/11 iulie 2014 și a prezentului REGULEMENT, în conformitate cu deciziile luate de către Consiliul Parohial în ședința din data de 01.11.2014.

Art.3. Cimitirul este destinat în mod exclusiv pentru folosința umană și în funcție de disponibilitățile existente răspunde oricărei solitări în acest sens fără nicio discriminare pe criterii etnice, rasiale sau confesionale.

Art.4. Toate aspectele de ordin administrativ ale Cimitirului se derulează exclusiv prin Administrația cimitirului, situat în Mun. Satu Mare, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, în incinta sediului Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare.

Art.5. Biroul parohial asigură prin personalul cimitirului următoarele servicii:

  1. atribuirea în folosință a locurilor de înhumare și a nișelor (sertarelor);

  2. servicii funerare specifice (înmormântări, deshumări,etc.)

  3. lucrările și obiectele necesare ceremoniilor funerare (capela, catafalc, etc.)

  4. executarea construcțiilor funerare speciale (borduri, teu-ri, capace, cripte subterane, etc.)

Capitolul al 2-lea – Reguli privind atribuirea în folosință a locurilor de înhumare

Art.6. Parcelele destinate locurilor de înhumare sau mormintele disponibile din incinta Cimitirului sunt și rămân în proprietatea Parohiei Greco-Catolice “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Satu Mare și nu pot face obiectul niciunei înstrăinări, prin acte, între vii sau pentru cauză de moarte.

Art.7. Parcelele destinate locurilor de înhumare sau mormintele se solicită la Administrația cimitirului și se atribuie în folosință titularilor în baza unui Contract de dare în folosință a locului, încheiat între Parohie și titularul de contract, în care vor fi stipulate toate drepturile și obligațiile aferente ambilor contractanți.

Art.8. La încheierea Contractului, titularul plătește o taxă unică pentru darea în folosință a locului (simplu, dublu sau triplu) și în funcție de mormânt (bordură sau cavou).

Art.9. Titularul contractului de dare în folosință poate să cedeze/transmită în mod valid dreptul de folosință al locului din cimitir unei terțe persoane numai prin Administrația cimitirului. Noul titular va încheia un nou Contract de dare în folosință pentru locul primit. Întocmirea noului Contract se face la Administrația cimitirului.

Art.10. În cazul decesului titularului, Contractul de dare în folosință încetează, cu excepția cazului în care moștenitorul legal al acestui acceptă, în termenul legal, să preia drepturile și obligațiile contractuale ale autorului său. Noul titular va încheia un nou Contract de dare în folosință pentru parcela primită. Întocmirea noului contract se face la Administrația cimitirului.

Art.11. La întocmirea noului Contract, noului titular (moștenitorul legal al titularului decedat) i se vor recunoaște anii rămași în folosință din vechiul contract și va avea de plătit taxa de transcriere a mormântului. Perioada de așteptare pentru întocmirea noului Contract nu poate depăși termenul expirării fostului contract de dare în folosință încheiat cu titularul defunct. Neîndeplinirea acestor obligații pot duce la pierderea dreptului de folosință, conform Art.20.

Art.12. La expirarea termenului de dare în folosință a locului de înhumare, titularulul beneficiază de un drept de preempțiune în vederea reînnoirii Contractului, care, în caz de deces al titularului, se transferă automat asupra moştenitorului legal.

Art.13. Contractul de dare în folosință se încheie pe o perioadă de 10 ani pentru mormintele din pământ (cu bordură) sau pe o perioadă de 20 de ani pentru criptă, cavou sau nișă (sertar).

Art.14. La expirarea perioadei de folosință, Contractul poate fi prelungit pentru o altă perioadă de 10, respectiv 20 de ani, achitând costul folosinței conform valorilor stabilite pentru acel moment.

Capitolul al 3-lea – Reguli privind amenajarea și întreținerea locurilor de înhumare

Art.15. Prin transformarea mormântului din pământ cu bordură într-unul de tip criptă sau cavou se modifică și încadrarea contractuală a acestuia. Autorizarea lucrărilor de modificare și plata taxelor aferente noii încadrări se face prin Biroul parohial.

Art.16. Titularul Contractului poate executa pe propria cheltuială lucrări funerare de amenajare la mormânt (borduri noi / refăcute, capace, cripte, cavouri, etc.), însă fără a depăși perimetrul actual al parcelei. Lucrările de amenajare astfel executate rămân în proprietatea titularului doar pe perioada de valabilitate a Contractului de dare în folosință pentru locul din cimitir.

În cazul transmiterii valide a dreptului de dare în folosință (vezi Art.9.), vechiul titular poate percepe viitorului titular prețul investit în lucrările funerare efectuate.

Art.17. Lucrările de amenajare funerară trebuie să respecte normele decenței și ale pietății creștine (Cruci, inscripții, simboluri creștine) caracteristice cimitirului. În cazul unor situații nepotrivite, proprietarul poate dispune titularului remedierea sauînlăturarea totală a construcției.

Art.18. Lucrările de amenajare funerară vor fi executate de către personalul angajat al cimitirului. În cazul angajării de lucrări cu entități economice sau persoane autorizate străine, este obligatorie obținerea unei prealabile AUTORIZAȚII LUCRĂRI DE AMENAJĂRI FUNERARE din partea Administrației cimitirului, în schimbul plății unei taxe speciale.

Art.19. Titularii Contractelor de dare în folosință sunt obligați să întrețină mormântul ordonat și curat. În cazul apariției deteriorărilor la construcțiile funerare (crăpături, surpări de capace, spărturi ale bordurilor, criptelor, cavourilor) acestea trebuiesc reparate de către titular. În urma emiterii unei somații scrise, titularul are obligația ca în decurs de maxim un an de zile să remedieze situația, pentru a nu risca pierderea dării în folosință, conform prevederilor Art.20.

Capitolul al 4-lea – Pierderea dreptului de concesiune alocurilor de înhumare

Art.20. În urma expirării perioadei contractuale, titularul va fi contactat despre acest fapt prin intermediul datelor înregistrate în Contract ( telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu prin scrisoare recomandată), în vederea exercitării dreptului de preempțiune.

În cazul în care titularul nu poate fi găsit sau nu se prezintă la Administrația cimitirului pentru reglementarea situației, se va publica în cimitir (la mormânt) o somație scrisă, care va fi păstrată acolo timp de un an de zile. Dacă nici consecutiv acestui demers, situația mormântului nu se reglementează, titularul pierde dreptul de folosință a parcelei, devenind “liber de contract”.

Art.21. Prin dobândirea statutului de a fi “liber de contract”, locul de înhumare (mormântul în sine, amenajat cu bordură, capac, cavou, criptă) împreună cu toate construcțiile de amenajare funerară reintră în propietatea deplină a Parohiei și vor trece în inventarul acesteia prin încheierea unui Proces verbal de constatare. În baza acestui nou statut, locul de înhumare poate fi dat în folosință altor persoane, conform Art. 7.

Capitolul al 5-lea – Taxele percepute în vederea administrării cimitirului

Art.22. Toate taxele percepute de la titularii locurilor de înhumare sunt pentru susținerea și pentru administrarea cimitirului și sunt parte anexă a prezentului REGULAMENT.

Art.23. Valoarea taxelor percepute vor fi reglementate prin deciziile Consiliului parohial și în timp pot suferi anumite modificări.

Informații actualizate se pot obține la Administrația cimitirului.

Prezentul REGULAMENT intră în vigoare din data de 15.05.2024.

La încheierea fiecărui CONTRACT, titularului i se va înmâna o copie a prezentului Regulament.

Pr. Roman Dumitru-Mihai  – Paroh

cruce-neagra

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A CIMITIRULUI GRECO-CATOLIC MUNICIPIUL SATU MARE, STR. RODNEI NR. 10 - 12

Capitolul 1 – Dispoziții generale 

Art.1. Cimitirul este situat în Municipiul Satu Mare, Str. Rodnei nr. 10-12 și este în predată în exploatare (concesiune) către Protopopiatul Greco-Catolic Satu Mare, în calitate de Administrator.

Art.2. Administrarea și funcționarea cimitirului se face de către proprietar în baza Legii Nr. 102 / 2014, emisă de Parlamentul României, privind CIMITIRELE, CREMATORIILE UMANE ȘI SERVICIILE FINERARE, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/11 iulie 2014 și a prezentului REGULEMENT, în conformitate cu deciziile luate de către reprezentantul Protopopiatului.

Art.3. Cimitirul este destinat în mod exclusiv pentru folosința umană și în funcție de disponibilitățile existente răspunde oricărei solitări în acest sens fără nicio discriminare pe criterii etnice, rasiale sau confesionale.

Art.4. Toate aspectele de ordin administrativ ale Cimitirului se derulează exclusiv prin Administrația cimitirului, situat în Mun. Satu Mare, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, în incinta sediului Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare.

Art.5. Biroul parohial asigură prin personalul cimitirului următoarele servicii:

  1. atribuirea în folosință a locurilor de înhumare și a nișelor (sertarelor);

  2. servicii funerare specifice (înmormântări, deshumări,etc.)

  3. lucrările și obiectele necesare ceremoniilor funerare (capela, catafalc, etc.)

  4. executarea construcțiilor funerare speciale (borduri, teu-ri, capace,cripte subterane, etc. )

Capitolul al 2-lea – Reguli privind atribuirea în folosință a locurilor de înhumare

Art.6. Parcelele destinate locurilor de înhumare sau mormintele disponibile din incinta Cimitirului sunt și rămân în proprietatea Parohiei Greco-Catolice “Sfinții Arhangheli Miahil și Gavril” Satu Mare și nu pot face obiectul niciunei înstrăinări, prin acte, între vii sau pentru cauză de moarte.

Art.7. Parcelele destinate locurilor de înhumare sau mormintele se solicită la Administrația cimitirului și se atribuie în folosință titularilor în baza unui Contract de dare în folosință a locului, încheiat între Parohie și titularul de contract, în care vor fi stipulate toate drepturile și obligațiile aferente ambilor contractanți.

Art.8. La încheierea Contractului, titularul plătește o taxă unică pentru darea în folosință a locului (simplu, dublu sau triplu) și în funcție de mormânt (bordură sau cavou).

Art.9. Titularul contractului de dare în folosință poate să cedeze/transmită în mod valid dreptul de folosință al locului din cimitir unei terțe persoane numai prin Administrația cimitirului. Noul titular va încheia un nou Contract de dare în folosință pentru locul primit. Întocmirea noului Contract se face la Administrația cimitirului.

Art.10. În cazul decesului titularului, Contractul de dare în folosință încetează, cu excepția cazului în care moștenitorul legal al acestui acceptă, în termenul legal, să preia drepturile și obligațiile contractuale ale autorului său. Noul titular va încheia un nou Contract de dare în folosință pentru parcela primită. Întocmirea noului contract se face la Administrația cimitirului.

Art.11. La întocmirea noului Contract, noului titular (moștenitorul legal al titularului decedat) i se vor recunoaște anii rămași în folosință din vechiul contract și va avea de plătit taxa de transcriere a mormântului. Perioada de așteptare pentru întocmirea noului Contract nu poate depăși termenul expirării fostului contract de dare în folosință încheiat cu titularul defunct. Neîndeplinirea acestor obligații pot duce la pierderea dreptului de folosință, conform Art. 20.

Art.12. La expirarea termenului de dare în folosință a locului de înhumare, titularulul beneficiază de un drept de preempțiune în vederea reînnoirii Contractului, care, în caz de deces al titularului, se transferă automat asupra moștenitorului legal.

Art.13. Contractul de dare în folosință se încheie pe o perioadă de 10 ani pentru mormintele din pământ (cu bordură) sau pe o perioadă de 20 de ani pentru criptă, cavou sau nișă (sertar).

Art.14. La expirarea perioadei de folosință, Contractul poate fi prelungit pentru o altă perioadă de 10, respectiv 20 de ani, achitând costul folosinței conform valorilor stabilite pentru acel moment (vezi TAXE CIMITIR).

Capitolul al 3-lea – Reguli privind amenajarea și întreținerea locurilor de înhumare

Art.15. Prin transformarea mormântului din pământ cu bordură într-unul de tip criptă sau cavou se modifică și încadrarea contractuală a acestuia. Autorizarea lucrărilor de modificare și plata taxelor aferente noii încadrări se face prin Biroul parohial.

Art.16. Titularul Contractului poate executa pe propria cheltuială lucrări funerare de amenajare la mormânt (borduri noi / refăcute, capace, cripte, cavouri, etc.), însă fără a depăși perimetrul actual al parcelei. Lucrările de amenajare astfel executate rămân în proprietatea titularului doar pe perioada de valabilitate a Contractului de dare în folosință pentru locul din cimitir.

În cazul transmiterii valide a dreptului de dare în folosință (vezi Art.9.), vechiul titular poate percepe viitorului titular prețul investit în lucrările funerare efectuate.

Art.17. Lucrările de amenajare funerară trebuie să respecte normele decenței și ale pietății creștine (Cruci, inscripții, simboluri creștine) caracteristice cimitirului. În cazul unor situații nepotrivite, proprietarul poate dispune titularului remedierea sauînlăturarea totală a construcției.

Art.18. Lucrările de amenajare funerară vor fi executate de către personalul angajat al cimitirului. În cazul angajarii de lucrări cu entități economice sau persoane autorizate străine, este obligatorie obținerea unei prealabile AUTORIZAȚII LUCRĂRI DE AMENAJĂRI FUNERARE din partea Administrației cimitirului, în schimbul plății unei taxe speciale.

Art.19. Titularii Contractelor de dare în folosință sunt obligați să întrețină mormântul ordonat și curat. În cazul apariției deteriorărilor la construcțiile funerare (crăpături, surpări de capace, spărturi ale bordurilor, criptelor, cavourilor) acestea trebuiesc reparate de către titular. În urma emiterii unei somații scrise, titularul are obligația ca în decurs de maxim un an de zile să remedieze situația, pentru a nu risca pierderea dării în folosință, conform prevederilor Art.20.

Capitolul al 4-lea – Pierderea dreptului de concesiune a locurilor de înhumare

Art.20. În urma expirării perioadei contractuale, titularul va fi contactat despre acest fapt prin intermediul datelor înregistrate în Contract ( telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu prin scrisoare recomandată), în vederea exercitării dreptului de preempțiune.

În cazul în care titularul nu poate fi găsit sau nu se prezintă la Administrația cimitirului pentru reglementarea situației, se va publica în cimitir (la mormânt) o somație scrisă, care va fi păstrată acolo timp de un an de zile. Dacă nici consecutiv acestui demers, situația mormântului nu se reglementează, titularul pierde dreptul de folosință a parcelei, devenind “liber de contract”.

Art. 21. Prin dobândirea statutului de a fi “liber de contract”, locul de înhumare (mormântul în sine, amenajat cu bordură, capac, cavou, criptă) împreună cu toate construcțiile de amenajare funerară reintră în propietatea deplină a Parohiei și vor trece în inventarul acesteia prin încheierea unui Proces verbal de constatare. În baza acestui nou statut, locul de înhumare poate fi dat în folosință altor persoane, conform Art. 7.

Capitolul al 5-lea – Taxele percepute în vederea administrării cimitirului

Art.22. Toate taxele percepute de la titularii locurilor de înhumare sunt pentru susținerea și pentru administrarea cimitirului și sunt parte anexă a prezentului REGULAMENT.

Art.23. Valoarea taxelor percepute vor fi reglementate prin deciziile Consiliului parohial și în timp pot suferi anumite modificări.

Informații actualizate se pot obține la Administrația cimitirului.

Prezentul REGULAMENT intră în vigoare din data de 15.05.2024.

La încheierea fiecărui CONTRACT, titularului i se va înmâna o copie a prezentului Regulament.

Pr. Fischer Eduard-Felician – Protopop 

Scroll to Top